• Διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και των διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων, στη λογική της οικονομίας της γνώσης. Στοχευμένη ενίσχυση της βιομηχανίας και των
  νέων τεχνολογιών, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία
 • Μείωση των ανισοτήτων, ως ζήτημα δικαιοσύνης αλλά και ως μοχλός ανάπτυξης
 • Ανακατεύθυνση των δανείων του ΤΑΑ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστική
  ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και του κοινωνικού κράτους. Στήριξη της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Επενδύσεις στη δημόσια εκπαίδευση
  και τη διά βίου μάθηση
 • Ενδυνάμωση της ικανότητας του κράτους στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών. Το κράτος για να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αναβαθμιστεί, ώστε να μπορεί να λαμβάνει παραγωγικές πρωτοβουλίες, να ανακτά έδαφος από τον ιδιωτικό τομέα και να συμβιώνει ισότιμα
  και παραγωγικά με την κοινωνική οικονομία
 • Εφαρμογή της πολυεπίπεδης και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Υλοποίηση πολιτικών συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο και αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης.
 • Αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την ολοκλήρωση περιφερειακών και τοπικών υποδομών και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής
 • Στήριξη ενός πολυετούς προγράμματος επενδύσεων, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αναβάθμιση των επενδυτικών προοπτικών της
  οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας

 

 • Ένα τραπεζικό σύστημα για όλους
  Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιβιώνει σήμερα χάρη στη στήριξη του Δημοσίου:
  [α] Τρεις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις
  [β] Αναβαλλόμενος φόρος
  [γ] Εγγυήσεις Δημοσίου στις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων («Ηρακλής»)
  [δ] Μετοχές ΤΧΣ στις τράπεζες
  [ε] Επενδύσεις τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου παρέχουν ένα σημαντικό
  μέρος της κερδοφορίας τους
 • Το τραπεζικό σύστημα εισφέρει ελάχιστα στην παραγωγική λειτουργία της χώρας, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να παραμένουν εν πολλοίς αποκλεισμένες από τη
  χρηματοδότηση. Χρειάζονται τομές και δημόσια παρέμβαση, ώστε το τραπεζικό σύστημα να παίξει τον αναπτυξιακό του ρόλο. Συγκεκριμένα:
  Δημόσιος Πυλώνας
 • Κατάργηση του ΤΧΣ και υπαγωγή των μετοχών των τραπεζών που κατέχει στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλο δημόσιο φορέα
 • Απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου και συνεπώς του management μίας συστημικής τράπεζας, μέσω των μετοχών που σήμερα κατέχει το ΤΧΣ. Η εν λόγω τράπεζα, δραστηριοποιούμενη εντός του κοινού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου:
  o Θα αποτρέπει εναρμονισμένες πολιτικές των συστημικών τραπεζών
  o Θα χρηματοδοτεί στη βάση συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου
  o Θα κατευθύνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην πραγματική οικονομία, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ
  o Θα ασκεί πολιτική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον, για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων

 

 • Λειτουργία τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Σύνθεση των ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Αλλαγή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, κατάργηση ρυθμίσεων εξαίρεσης που ισχύουν ακόμη για την Ελλάδα, πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Νέος κώδικας δεοντολογίας τραπεζών, με μέριμνα για την προστασία των συναλλασσόμενων
 • Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών
  o Ειδικές διατάξεις για τις συνδιαλλαγές με πολιτικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, αθλητικά σωματεία
  o Διαχωρισμός κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων των τραπεζών από τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες εκ μέρους πελατών
 • Νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers) στη διαχείριση των «κόκκινων δανείων»
  o Ειδικές διατάξεις για υποχρέωση πρόταξης ρύθμισης αναδιάρθρωσης στον δανειολήπτη, απαγόρευση ένταξης στον «Ηρακλή» δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικία κ.ά.
 • Σύσταση δημόσιας αρχής παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των θεσπισμένων κανόνων
 • Αναβάθμιση και πλήρης αξιοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)
 • Δυνατότητα αγοράς από την ΕΑΤ μέρους των χρεών των βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της έκδοσης εγγυημένων ομολόγων, ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα και η
  βιωσιμότητά τους και να κατευθύνονται σε πιο παραγωγική λειτουργία
 • Ενίσχυση των στοχευμένων χρηματοδοτήσεων, για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής σε περιόδους ύφεσης, τη στήριξη αναπτυξιακών σχεδίων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης κ.ά.

Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση