Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την πλατφόρμα isyriza, τον Διαδικτυακό Τόπο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Προοδευτική Συμμαχία (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.).

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΠΔΠΧ).

Εισαγωγή

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ με σεβασμό στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ, καθώς και την Οδηγία (ΕΕ 2016/680), με τη σχετική εθνική νομοθεσία (ν.4624/2019) και με όλες τις εν ισχύ διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στόχος της παρούσας ΠΠΔΠΧ είναι να περιγράψει συνοπτικά τις βασικές έννοιες της σχετικής νομοθεσίας και να παρουσιάσει τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του με αυτή, αλλά και να ενημερώσει τα μέλη του για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης των δεδομένων που τα αφορούν.

Η τήρηση των κανόνων  προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για το ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι τα αρμόδια Όργανα, τα στελέχη και το προσωπικό του κόμματος γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, όπως απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR), αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, καθώς προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ορισμοί 

  1. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (« υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
  2. «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
  3. «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
  4. «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας
  5. «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

Βασικές Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα οφείλουν να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Σκοπός: Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να εξασφαλίζεται ότι δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Ελαχιστοποίηση: πρέπει τα δεδομένα να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

Ακρίβεια: τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων

Δικαίωμα πρόσβασης

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε ένα αντίγραφο από κάθε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα στη «διαγραφή» Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς αυτά δόθηκαν βάσει συγκατάθεσης.

Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ σας μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση του αιτήματός που θα υποβάλλετε, χωρίς καθυστέρηση, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του.

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) προκειμένου είτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως απορρέουν από τον ΓΚΠΔ είτε να απευθύνετε οποιοδήποτε σχόλιο, είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3378508-553-554

Email: [email protected]

 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475 600, Fax: +30 210 6475 628, www.dpa.gr.

O ΣΥΡΙΖΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των μελών του, με σκοπό την πολιτική επικοινωνία του κόμματος με τα μέλη του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση τους για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, τις προγραμματικές του δράσεις, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του στις κάθε είδους λειτουργίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η πολιτική επικοινωνία πραγματοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ποικίλους τρόπους, όπως κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση ή με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS ή μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης).

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Ως υποκείμενο των δεδομένων συναινείτε στη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και αποδέχεστε τη συγκεκριμένη επεξεργασία από τα αρμόδια όργανα του κόμματος, για τον επιδιωκόμενο ανωτέρω σκοπό, όπως απορρέει από το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως πολιτικό κόμμα, επεξεργάζεται τα ΔΠΧ που συλλέγει στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ.2 περ (δ) ΓΚΠΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της πολιτικής επικοινωνίας με τα μέλη του και τηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής και την άρση της συγκατάθεσης επισημαίνεται ότι τυχόν άσκησή τους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (άρθρο 7 του ισχύοντος).

Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ,ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που περιέρχονται στην κατοχή του, φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (« αρχή της λογοδοσίας»)

 

Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται είτε με φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή της ατομικής αίτησης εγγραφής του υποκειμένου των δεδομένων ως μέλος,  με σκοπό την  πολιτική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αναλύεται ανωτέρω.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

-Προσωπικά Στοιχεία

-Στοιχεία Επικοινωνίας

-Στοιχεία Εσωτερικής Οργάνωσης

-Αποδεκτούς τρόπους επικοινωνίας

 

Αποθήκευση δεδομένων

Ο χώροι φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε servers οι οποίοι τηρούν τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Πρόσβαση στους servers έχουν μόνον συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται τόσο διαδικασίες κρυπτογράφησης των δεδομένων, όσο και διαδικασίες ανωνυμοποίησης σε περίπτωση που χρειαστεί.