Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η ψηφιακή μετάβαση οφείλει να είναι δίκαιη και συμπεριληπτική και όχι να δημιουργεί νέες ανισότητες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υλοποιηθεί με όρους που θα θέτουν αναπτυξιακό πρόσημο υψηλής προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως καταναλωτής έτοιμων ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων, αλλά πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τον κλάδο της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με υποστήριξη της καινοτομίας και της έρευνας. Μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας, με έμφαση στις υποδομές, ώστε να υπηρετείται η κοινωνική πλειοψηφία, χωρίς ταυτόχρονα να τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και οι ελευθερίες των πολιτών. 

Οι στρατηγικές παρέμβασης στους διάφορους τομείς της ψηφιακής μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους εξής στόχους:

 • Την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, με ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δικαιοσύνης και της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις 
 • Τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, σε ό,τι αφορά την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση αλλά και όλους τους τομείς ευθύνης του δημοσίου 
 • Τη δημιουργία και προστασία ενός δημόσιου ψηφιακού χώρου, δημόσιων ψηφιακών αγαθών και υποδομών 
 • Την ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, βοηθώντας τις εταιρίες όλων των κλάδων να κάνουν το ψηφιακό άλμα, αλλά και με στόχο τη μεγέθυνση του κλάδου της πληροφορικής, ιδιαίτερα με την ενίσχυση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία μίας ψηφιακής οικονομίας που θα βασίζεται στην ανοιχτότητα και τα κοινά, επιτρέποντας
  και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν 

Οι τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι οι εξής:

 • Διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με βασικό άξονα την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου κινήτρων για προσέλκυση ικανών στελεχών, ώστε ο δημόσιος τομέας να αποτελέσει τον οδηγό για την ψηφιακή μετάβαση και οι ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιούνται να έχουν προοπτική με συνεχή επικαιροποίηση και
  συντήρηση
 • Η θεσμική και οργανωτική υποστήριξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της διαφάνειας στη λειτουργία του δημοσίου, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών 
 • Η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, τεχνολογιών και κώδικα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μειώνουν την εξάρτηση του δημοσίου από συγκεκριμένους προμηθευτές, ενισχύουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία στις λύσεις πληροφορικής, επιτρέπουν τον εις βάθος έλεγχο του λογισμικού που παραλαμβάνεται και επιτρέπουν στους πολίτες ή σε οργανώσεις πολιτών να επικοινωνούν με τα συστήματα του δημοσίου και να επεξεργάζονται εύκολα τα δεδομένα που αυτό διαθέτει 
 • Συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου στα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά εργαλεία ψηφιακής μετάβασης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους και όλες σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τους κοινωνικούς εταίρους, με σταθερές διά ζώσης δομές, στις οποίες θα παρέχονται στοχευμένες δεξιότητες ανά ηλικιακή ομάδα και κατηγορία, αλλά και κίνητρα σε επιχειρήσεις ώστε να επανακαταρτίσουν το δυναμικό τους 
 • Ενδυνάμωση των ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο για τους πολίτες 
 • Προώθηση εμβληματικών έργων ψηφιακής μετάβασης, στους νευραλγικούς τομείς της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης και του περιβάλλοντος, αλλά και έργων που θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα, τη διαφάνεια, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
  o Ενίσχυση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης/ΓΓΠΣΔΔ
  o Συγχώνευση βασικών μητρώων του Δημοσίου o Διαύγεια 2.0 – Θα αναβαθμιστεί ώστε να αποδίδει άμεσα πληροφορία για τη ροή του χρήματος και να παρέχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες
  δημοσίων οργανισμών και των ΟΤΑ
  o OpenGov 2.0 – Αναβάθμιση με ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών
  o Ενίσχυση δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα
  o Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών ψηφιακής εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και προώθηση των ανοικτών τεχνολογιών
  o Ελεύθερη πρόσβαση σε πόρους διά βίου μάθησης και επανακατάρτισης και χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό εγγραμματισμό
  o Ελεύθερη/καθολική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες τηλεϊατρικής πρωτοβάθμιας υγείας για τους κατοίκους ακριτικών περιοχών, χωρίς υποκατάσταση των υφιστάμενων δημόσιων υπηρεσιών υγείας
  o Υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, που να παρέχει πλήρη πρόσβαση στον πολίτη και μηχανισμούς υποστήριξης των δικαιωμάτων του στην ιδιωτικότητα, με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
  o Πλήρης ψηφιοποίηση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και επιτάχυνση των διαδικασιών συνταξιοδότησης
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση